BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 QUÂN KHU 9-KHU ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Công trình: BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 QUÂN KHU 9-KHU ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Hạng mục: Chống thấm

Diện tích: 4.000m2

Sản phẩm sử dụng: Sikaproof  Membrane

Nhà thầu: CÔNG TY TNHH MTV 621